News ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

  โครงการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) ณ บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง     UPDATE >> 13 กันยายน 2562

     วันที่ 13 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) ณ บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานในพิธี สำหรับพื้นที่ในอำเภอเสริมงาม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 แปลง เนื้อที่จำนวน 382-2-72 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 15,268 กล้า โดยในวันนี้ได้ดำเนินการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อฟื้นฟูป่าเป็นแถวรอบแปลงที่อยู่อาศัยและทำกินของ นางเขียว เปียง พื้นที่ 8 ไร่ เป็นจำนวน 500 ต้น และแจกกล้าไม้ให้กับประชาชนจำนวน 500 กล้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ราษฎรในท้องที่บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ 6 และหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 300 คน ในการนี้ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และให้ความรู้ ความเข้าใจ คลินิกป่าไม้ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

  ประมวลภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม --->