News ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดงานพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี     UPDATE >> 18 กันยายน 2562

     วันที่ 18 ก.ย.2562 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดงานพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเครื่องสักการะพระพรหมเจ้าที่ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

  ประมวลภาพกิจกรรม


จำนวนผู้เข้าชม --->