เข้าสู่ระบบผู้ดูแล               หน้าหลัก

ข้อมูลราคากลาง ระบบสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
  ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดอุตรดิตถ์) ปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดลำปาง) ปี 2562  
  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า  
  ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-5 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวังแปลงที่สอง ที่ 1 จังหวัดลำปาง จำนวน 1,250 ไร่  
  Test  
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถังพวงเก็บน้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม พื้นที่ 3 (ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง) จังหวัดอุตรดิตถ์  
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายถาวร จำนวน 180 แห่ง ในจังหวัดลำปาง  
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานปลูกป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้น น้้าจังหวัดอุตรดิตถ์  

หน้า 1