หน้าหลัก สำนักงาน โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ อัตรากำลัง
 
BROWSER SUPPORT :  

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน่วยงานภายในสำนักฯ
------------------------------
ข้อมูลต่างๆ
------------------------------
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 ส่วนอำนวยการ

นายสมศักดิ์  โคตะมะ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน้าที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และ/หรือควบคุมทะเบียนวิชาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ด้านแผนงาน ติดตามประเมินผล ดำเนินงานด้านบุคคล ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบกลั่นกรอง ประสานงานราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการทำงานภายในส่วนอำนวยการ

1.  ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป

                มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานบุคคล การเจ้าหน้าที่ ควบคุมทะเบียนวิชาการ และงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  ฝ่ายพัสดุ

                มีหน้าที่รับผิอชอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะครุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  ฝ่ายสารสนเทศป่าไม้

                มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้และภารกิจ ทั้งทางวิทยุสื่อสาร เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศอื่น ๆ ติดตามทำข่าวและนำเสนอภารกิจผู้บริหาร ตลอดจนถึงดำเนินการนำเสนอผลงานของสำนักฯ ในโอกาสต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.  ฝ่ายการเงินและบัญชี

                มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน  ตรวจสอบ เงินเดือน ค่าจ้าง การเบิกจ่าย ตรวจสอบรายงานงบประมาณทางการบัญชี และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  ฝ่ายแผนงานและการติดตามประเมินผล

                        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ รวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลงาน และปฏิบัติงานตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.  ฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

Copyright © 2011 All Right Reserved
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 60000 โทรศัพท์ :: 0-54-223-298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: webmaster@forestlampang.com หรือ rworrakul.n@gmail.com