หน้าหลัก สำนักงาน โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ อัตรากำลัง
 
BROWSER SUPPORT :  

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน่วยงานภายในสำนักฯ
------------------------------
ข้อมูลต่างๆ
------------------------------
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 อัตรากำลัง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
ข้าราชการ จำนวน 150 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 190 คน
พนักงานราชการ จำนวน 595 คน
พนักงานจ้างเหมา จำนวน 140 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,075 คน
Copyright © 2014 All Right Reserved
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ :: 0-54-223-298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: rworrakul.n@gmail.com