หน้าหลัก สำนักงาน โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ อัตรากำลัง
 
BROWSER SUPPORT :  

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน่วยงานภายในสำนักฯ
------------------------------
ข้อมูลต่างๆ
------------------------------
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 ทำเนียบผู้บริหาร  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

ทำเนียบผู้บริหาร  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายสมศักดิ์  โคตะมะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต  ขีตตะสังคะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

นายเอช อาสุ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

 

นายไพบูลย์   ฉวีวัฒน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 

นายทรงศักดิ์   กิตติธากรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

 

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
 

นายสมทรง บุตรพรม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

 

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

Copyright © 2011 All Right Reserved
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 60000 โทรศัพท์ :: 0-54-223-298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: webmaster@forestlampang.com หรือ rworrakul.n@gmail.com