หน้าหลัก สำนักงาน โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ อัตรากำลัง
 
BROWSER SUPPORT :  

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน่วยงานภายในสำนักฯ
------------------------------
ข้อมูลต่างๆ
------------------------------
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายทรงศักดิ์   กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)


หน้าที่รับผิดชอบ

  • ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รวมถึงเสนอแนะนโยบายด้านการจัดการป่าชุมชน
  • วางแผน ประสานการจัดทำโครงการ แผนการจัดการและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชนที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Copyright © 2011 All Right Reserved
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 60000 โทรศัพท์ :: 0-54-223-298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: webmaster@forestlampang.com หรือ rworrakul.n@gmail.com